Rapportages Woningmarktanalyse

Woningmarkt Analyse 4de kwartaal 2018

4e kwartaal 2018 Regio Alkmaar en omstreken Q42018

Woningmarktanalyse 3de kwartaal 2018

3e kwartaal 2018 Regio Alkmaar en omstreken

Woningmarktanalyse 2de kwartaal 2018

Woningmarkt Analyse 1e kwartaal 2018

1e kwartaal 2018 Regio Alkmaar en omstreken 

Woningmarkt Analyse 4e kwartaal 2017

4e kwartaal 2017 Regio Alkmaar en omstreken

Woningmarkt Analyse 3e kwartaal 2017

3e kwartaal 2017 Regio Alkmaar en omstreken

Woningmarkt Analyse 2e kwartaal 2017

2e kwartaal 2017 Regio Alkmaar en omstreken

Woningmarkt Analyse 1e kwartaal 2017

1e kwartaal 2017 Regio Alkmaar en omstreken

Woningmarkt Analyse 4e kwartaal 2016

4e kwartaal 2016 Regio Alkmaar en omstreken

Woningmarkt Analyse 3e kwartaal 2016

3e kwartaal 2016 Regio Alkmaar en omstreken